برنامه زمان بندی

 

 

شروع

پایان

 

پیش ثبت نام

10تیر

10مرداد

 

ارسال مدارک فنی

20تیر

10مرداد

 

اعلام نتایج داروی

5مرداد

15مرداد

 

ثبت نام نهایی

10مرداد

21مرداد

 

ارائه اولیه

29مرداد

30مرداد

 

اعلام راه یافتگان به فینال

1شهریور

 

ارائه نهایی

5شهریور

6شهریور

 

 

 

شروع

پایان

 

پیش ثبت نام

10تیر

10مرداد

 

ارسال مدارک فنی

20تیر

10مرداد

 

اعلام نتایج داروی

5مرداد

15مرداد

 

ثبت نام نهایی

10مرداد

21مرداد

 

ارائه اولیه

29مرداد

30مرداد

 

اعلام راه یافتگان به فینال

1شهریور

 

ارائه نهایی

5شهریور

6شهریور

 

 


برگزار کنندگان

 

حامیان معنوی
   

 

 

حامیان اصلی