نرم افزار شبیه ساز

نرم افزار شبیه ساز

مهمترین چیزی که باید نصب کنید شبیه ساز است. این ماشین شماست و باید آن را رانندگی کنید. شبیه ساز بخش "سرور" ارتباطات است

 

بسته ها

 

پایتون

 پایتون را با استفاده از git استفاده کنید.

 

 


برگزار کنندگان

 

حامیان معنوی
   

 

 

حامیان اصلی