کمیته فنی

سرپرست لیگ:

سید محمد حسین طیب زاده ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک نهران)

اعضای کمیته فنی:

امیرمحمد ظریف شاهسون نژاد ، گروه توسعه و تحقیقات مایکرودو

امیرمهدی ظریف شاهسون نژاد ، گروه توسعه و تحقیقات مایکرودو

برگزار کنندگان

 

حامیان معنوی
   

 

 

حامیان اصلی