کمیته فنی

کمیته علمی لیگ:

دکتر عقیل یوسفی کما، دانشگاه تهران

دکتر مهدی طالع ماسوله، دانشگاه تهران

دکتر پیام زرافشان، دانشگاه تهران

دکتر محمد دهقانی، دانشگاه تهران

دکتر مجید یوسفی، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی

دکتر مسعود شکرنژاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سرپرست لیگ نوآوری و کسب و کار در رباتیک:

آریا صبوری، آزمایشگاه تعامل انسان و ربات دانشگاه تهران

اعضای کمیته فنی لیگ نوآوری و کسب و کار در رباتیک:

پوریا شاهوردی، آزمایشگاه تعامل انسان و ربات دانشگاه تهران

محمد حسین وارث وزیریان، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

 

ارتباط با اعضای کمیته فنی و اجرایی:

[email protected]


برگزار کنندگان

 

حامیان معنوی
   

 

 

حامیان اصلی